Сайт працює в тестовому режимі
Попередня версія сайту

logo mu

МКМР з правової освіти населення

Склад МКМР 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації
01.12.2015  № 565-ОД
 
ПОЛОЖЕННЯ
про Сумську обласну міжвідомчу координаційно-методичну раду 
з правової освіти населення
 1. Сумська обласна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення (далі - Рада) утворена для забезпечення взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, навчальних закладів та закладів культури, наукових установ, видавництв та видавничих організацій, засобів масової інформації у сфері правової освіти населення, а також надання відповідної методичної допомоги.
Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.
2. Основними завданнями Ради є:
1) розроблення пропозицій щодо координації діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, навчальних закладів та закладів культури, наукових установ, видавництв та видавничих організацій, засобів масової інформації у сфері правової освіти населення;
2) підготовка пропозицій щодо визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань правової освіти населення;
3) сприяння підвищенню ефективності діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, навчальних закладів та закладів культури, наукових установ, видавництв та видавничих організацій, засобів масової інформації та удосконалення нормативно-правових актів з питань правової освіти населення;
4) надання методичної допомоги органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, об'єднанням громадян, навчальним закладам та закладам культури, науковим установам, видавництвам та видавничим організаціям, засобам масової інформації щодо організації заходів, спрямованих на підвищення правосвідомості та правової культури населення;
5) розроблення пропозицій (рекомендацій) щодо удосконалення правової навчально-виховної роботи;
6) поширення позитивного досвіду з питань правової освіти населення.
3. Рада відповідно до покладених на неї завдань:
1) аналізує стан справ та причини виникнення проблем у сфері правової освіти населення;
2) проводить моніторинг стану виконання органами виконавчої влади покладених на них завдань з правової освіти населення;
3) вивчає стан роботи з питань організації правової освіти населення органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, навчальними закладами та закладами культури, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації;
4) аналізує стан правової навчально-виховної роботи;
5) заслуховує на своїх засіданнях інформацію про актуальні питання правової освіти (зокрема, про результати вивчення стану діяльності з правової освіти населення, аналізу соціологічних досліджень, опитувань громадян, оглядів-конкурсів, стану підготовки викладачів правових дисциплін та видання підручників і посібників з правознавства), а також повідомлення членів Ради та інших осіб про результати роботи з правового навчання і виховання;
6) надає всебічну допомогу в організації роботи відповідних координаційно-методичних рад в районах та містах області, заслуховує звіти про виконану роботу, проводить семінари, інші навчально-методичні заходи з метою підвищення кваліфікації керівників та членів рад;
7) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань правової освіти населення.
4. Рада відповідно до покладених на неї завдань має право:
1) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;
2) залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій за погодженням з їх керівниками, а також незалежних експертів (за згодою);
3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові групи;
4) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.
5. Раду очолює голова, який за посадою є керівником апарату Сумської обласної державної адміністрації.
1) До складу Ради можуть входити представники територіального органу юстиції, структурних підрозділів Сумської обласної державної адміністрації з питань освіти, молоді та спорту, культури, праці та соціального захисту, агропромислового розвитку, інших структурних підрозділів, а також за згодою представники органів місцевого самоврядування, місцевих засобів масової інформації, органів з питань захисту прав споживачів, правоохоронних органів, міграційної, пенітенціарної та фіскальної служб, територіального відділення Антимонопольного комітету України, територіальних органів виконавчої влади з питань земельних відносин, Пенсійного фонду України в області, вищих навчальних закладів, центрів з надання безоплатної правової допомоги.
2) У разі необхідності до складу Ради за рішенням її голови можуть бути включені представники інших територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, установ та організацій за згодою їх керівників.
6. Персональний склад Ради затверджується головою обласної державної адміністрації за погодженням з керівниками відповідних органів виконавчої влади та організацій, представники яких входять до складу Ради.
Голова Ради визначає із числа членів Ради заступників голови та відповідального секретаря.
7. До участі в роботі Ради можуть залучатися в установленому законодавством порядку представники громадських об'єднань, статутами яких передбачено їх участь у правовій освіті населення.
Для участі в засіданнях ради можуть запрошуватися за їх згодою у встановленому порядку науковці, студенти – правники, практикуючі юристи, спеціалісти різних галузей права, які не є членами ради.
8. Голова, заступники голови, члени Ради працюють на громадських засадах.
9. Відповідальний секретар Ради забезпечує організацію діяльності Ради, розробляє проекти планів її роботи, проекти рекомендацій та інших документів, необхідних для провадження Радою діяльності, залучає до цієї роботи членів Ради, контролює хід виконання прийнятих Радою документів.
10. Рада організовує свою роботу відповідно до затвердженого нею річного плану.
11. Організаційною формою роботи Ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.
12. Рада правоможна приймати рішення, якщо на засіданні присутні більш як половина її членів.
13. Рішення Ради приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради.
14. Рада в межах повноважень приймає рішення у формі рекомендацій, які є обов'язковими для розгляду.
15. Рішення Ради підписуються її головою.
16. У разі потреби можуть проводитися виїзні засідання Ради.
17. Члени Ради під час виконання доручень Ради вивчають стан правової освіти, ознайомлюються з необхідною документацією, беруть участь у підготовці рекомендацій Ради, інформують керівництво представлених ними органів виконавчої влади та організацій про роботу Ради, вносять пропозиції щодо реалізації прийнятих нею рішень.
18. Організаційно-технічне забезпечення роботи Ради здійснюється Сумською обласною державною адміністрацією.
19. Інформація про діяльність Ради висвітлюється у засобах масової інформації.
 
 Керівник апарату Сумської 
обласної державної адміністрації                                                                          О.В. Сухонос 
 
В.о. начальника 
Головного територіального 
управління юстиції у Сумській області                                                                І.М. Данильченко