Сайт працює в тестовому режимі
Попередня версія сайту

logo mu

Щодо звернення до Європейського суду з прав людини


Питання:

1. Щодо діяльності Європейського Суду з прав людини 
2. Як подавати заяву до Суду? 
3. Які заяви розглядає Суд?


Відповіді:

Ключова роль у забезпеченні чіткого і дієвого контролю за реалізацією Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) належить Європейському Суду з прав людини (далі - Європейський суд). Саме ця судова інституція забезпечує гарантії прав людини, є контрольним механізмом, закладеним Конвенцією, дотримання державами-учасницями її положень, упровадження норм і принципів у рамки національних правових систем.

Європейський Суд було засновано в 1959 році відповідно до Конвенції про захист прав людини та основних свобод (1950). Його функціонування здійснюється на постійній основі з метою забезпечення виконання Високими Договірними Сторонами зобов'язань за Конвенцією. Його юрисдикція визнана обов'язковою всіма державами-учасницями й поширюється на всі спори, що пов'язані із застосуванням і тлумаченням норм Конвенції та Протоколів до неї в національних правових системах.

Місцезнаходженням Європейського суду є м. Страсбург (Франція). Засідання Європейського суду проводяться в Палаці Прав Людини. Організація його діяльності, Правила процедури, порядок здійснення реєстрації заяв, їх розгляду, винесення рішень установлені Конвенцією та Регламентом Європейського суду.

Стаття 27 Конвенції передбачає створення в межах Суду трьох різних типів органів: комісій, палат і Великої палати.

Комісія, до складу якої входить три судді, може визнати неприйнятною або вилучити з реєстру справ індивідуальну заяву, якщо така ухвала може бути винесена без додаткового вивчення. Кожна така ухвала є остаточною і особа, що звернулась із заявою, не може вимагати її перегляду.

В палатах, на другому рівні організаційної структури Суду, здійснюється більша частина його роботи. До складу палат входять сім суддів, включаючи й члена палати за посадою - суддю, якого було обрано від заінтересованої держави-учасниці, або особу, яка призначається для участі в засіданнях в разі відсутності такого судді.

Окрім створення комісій, про які йшлось вище, палата приймає ухвали щодо прийнятності та суті міждержавних і індивідуальних заяв, які не були визнані неприйнятними у комісіях. Як правило, палата приймає рішення щодо прийнятності окремо від рішення по суті.

Велика палата - третій рівень, на якому здійснюється робота Суду. До складу Великої палати входять сімнадцять суддів. Окрім члена Великої палати за посадою, який засідає на тих же умовах, що визначаються по відношенню до члена палати за посадою, пункт 3 статті 27 також зараховує до складу Великої палати Голову Суду, заступників Голови, голів палат та інших суддів, які визначаються відповідно до регламенту Суду.

Європейський суд виносить свої рішення, керуючись нормами Конвенції і практикою застосування своїх попередніх рішень.

Рішення Європейського суду є обов'язковими для держав - учасниць Конвенції. Контроль за їх виконанням паралельно із Європейським судом здійснює Комітет Міністрів Ради Європи. Крім того, на запит Комітету Міністрів Європейський суд надає консультативні висновки з питань права щодо тлумачення і застосування норм Конвенції.

Україна зі вступом до Ради Європи 9 листопада 1995 року, ставши повноправним її членом, підписала Конвенцію. З набранням Конвенцією чинності для України, після її ратифікації Верховною Радою 17 липня 1997 року наша держава визнала для себе обов'язковою юрисдикцію Європейського суду. В Україні було запроваджено механізм гармонізації правової системи нашої держави з нормами й стандартами Ради Європи.

Наближення національної системи захисту прав людини до загальноєвропейської практики надало всім, хто перебуває під юрисдикцією України, право на звернення до Європейського суду в разі порушення нашою державою, її органами, посадовими особами норм Конвенції, положення якої визнані обов'язковими на території України. Це право передбачено ст. 55 Конституції нашої держави, яка надає можливість звернення за захистом своїх порушених прав до судових установ міжнародних організацій після використання особою національних засобів захисту.

Згідно зі статями 34, 35 Конвенції Європейський суд приймає заяви (скарги) від окремих заявників, груп осіб, неурядових організацій, окремих держав про порушення положень Конвенції країнами, що визнали юрисдикцію Європейського суду.

Кожен громадянин держави-члена Ради Європи має право звернутися до Європейського суду. Заява повинна бути подана проти держави, яка є учасницею вищезгаданої Європейської конвенції і не може бути спрямована проти приватної особи чи неурядової організації, оскільки Європейська конвенція захищає права і свободи саме осіб від свавільного втручання держави.

Інформацію щодо порядку звернення до Європейського суду з прав людини можна отримати на офіційному сайті Міністерства юстиції України  http://www.minjust.gov.ua/0/162

Міністерство юстиції України та його територіальні органи ведуть широку просвітницьку діяльність з метою ознайомити широкі кола громадськості з діяльністю Європейського Суду. Регулярно оновлюється інформація на офіційному сайті щодо діяльності урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, публікуються  рішення щодо України винесені Європейським судом, проводиться роз'яснювальна робота щодо порядку звернення до Європейського суду.

Крім того, з діяльністю Європейського суду можливо ознайомитись на його офіційному сайтіhttp://www.echr.coe.int/

Інформація на зазначеному сайті опубліковується  англійською, французькою мовами. 

При підготовці роз'яснення використано матеріали розміщені на офіційному сайті Міністерства юстиції України http://www.minjust.gov.ua

Як подавати заяву до Суду?

УВАГА! З 1 січня 2016 року діє нова форма формуляру заяви. ПИШІТЬ РОЗБІРЛИВО. Бажано надавати друкований текст. ЗАПОВНІТЬ ВСІ ПОЛЯ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ВАШОЇ СИТУАЦІЇ. В іншому випадку Ваша заява вважатиметься неповною і не буде прийнята. Не використовуйте знаки чи скорочення: чітко поясніть вашу думку словами. ВИСЛОВЛЮЙТЕСЬ КОРОТКО.

Мова

Офіційними мовами Суду є англійська і французька але, якщо це зручніше для Вас,Ви можете звернутися до Секретаріату офіційною мовою однієї з країн, які ратифікували Конвенцію. На початковому етапі провадження Ви також можете отримувати кореспонденцію з Суду цією ж мовою. Проте, зауважте, будь ласка, що на подальшій стадії розгляду, а саме якщо Суд вирішить просити Уряд надати письмові зауваження з приводу Ваших скарг, вся кореспонденція з Суду надсилатиметься англійською чи французькою мовою. Вас чи Вашого представника також попросять використовувати англійську чи французьку мову в подальшому листуванні.

За загальним правилом, будь-яка інформація, що міститься у формулярі заяви та в супровідних документах, які надаються Секретаріату, зокрема інформація про заявника чи інших осіб, буде доступною громадськості . Крім того, ця інформація може бути опублікована в базі даних Суду (HUDOC) в Інтернеті, якщо Суд включить її до викладення фактів в момент повідомлення Уряду-відповідача про справу, до рішення щодо прийнятності справи чи про її вилучення зі списку справ, або ж до рішення щодо суті справи. Зважаючи на це, Вам слід надати лише ті дані про Ваше приватне життя чи приватне життя третіх осіб, які необхідні для розуміння суті справи.

Крім того, якщо Ви не бажаєте оприлюднення даних про Вашу особу, Вам потрібно зробити відповідну заяву і викласти підстави для такого відступу від загального правила про вільний доступ до інформації в процесі судового розгляду. Суд може дозволитианонімність лише у виняткових та обґрунтованих випадках.

Заяви до Суду надсилаються тільки поштою (не по телефону). Це означає, що формуляр заяви в паперовій версії з оригіналом підписів заявника чи заявників та/або їх уповноваженого представника (представників) треба надіслати поштою. Заява, надіслана факсом, не вважається повною, оскільки Суд потребує заяву з оригіна лом підпису.

Вам не потрібно приїжджати в Страсбург особисто і представляти Вашу справу усно.

Адреса, на яку треба відіслати формуляр заяви:

The Registrar

European Court of Human Rights Council of Europe

67075 STRASBOURGCEDEX FRANCE

Суд відкриє досьє за Вашою заявою, до якого долучатимуться надіслані Вами листи і документи. Це буде зроблено тільки якщо Ви надішлете належним чином заповнений формуляр і супровідні документи.

Після отримання формуляру заяви Секретаріат Суду перевірить, чи містить він всю необхідну інформацію та документи. Якщо заява неповна, Вам буде надісланий лист, в якому буде зазначено, що вимоги статті 47 Регламенту не було дотримано. В таких випадках Секретаріат не відкриває досьє і не зберігає документи. Якщо Ви бажаєте, Ви можете подати нову заяву, тобто знову надіслати належним чином заповнений формуляр заяви та копії всіх необхідних документів і рішень, навіть якщо Ви вже надіслали їх раніше. Часткові подання не прийматимуться.

Секретаріат не надає інформації щодо законодавства держави, проти якої Ви подаєте заяву, юридичних порад стосовно заяви чи тлумачення національного законодавства.

Перш ніж відправити свою заяву , залиште собі її повну копію. Таким чином, якщо Секретаріат поінформує Вас про те, що заява є неповною, Ви зможете, за бажання, швидше і без труднощів подати нову заяву. Якщо перша заява, яка є неповною, не була прийнята, у заявника може не залишитися досить часу, щоб подати нову заяву до завершення шестимісячного терміну. Тому Вам слід подбати про те, щоб повна заява і супровідні документи надійшли вчасно.

Якщо наданий Вами формуляр був заповнений належним чином, Ви можете отримати відповідь від Секретаріату, в якій буде вказано, що за Вашою заявою було відкрито досьє, номер якого треба зазначати в усій подальшій кореспонденції . Вам також надішлють набір наклейок зі штрих-кодом, які треба буде наклеювати на листи, які Ви надсилатимете в Суд.

Секретаріат може також звернутися до Вас із проханням надати додаткову інформацію чи пояснення. Вам бажано надавати відповіді на запити Секретаріату без затримки, оскільки неповні нові досьє, які не можуть бути розглянуті, знищуються через шість місяців, якщо відповідь від заявника не надходить.

Крім того, просимо зауважити, що , коли справу призначено до розгляду в Суді і заявник не відповідає на лист Секретаріату із запитом про інформацію чи документи, Суд може дійти висновку, що заявник не зацікавлений у подальшому розгляді справи. Внаслідок цього справа може не розглядатися Судом або бути визнана неприйнятною чи вилучена з реєстру справ, які перебувають на розгляді Суду.

Розгляд справи –  безкоштовний.  Вас своєчасно повідомлять про будь-яке рішення, винесене Судом у Вашій справі.

Європейський суд з прав людини (далі - Суд) є міжнародним органом, який, за певних умов, розглядає заяви, що подаються особами, які скаржаться на порушення їхніх прав, викладених у Європейській Конвенції з прав людини та основоположних свобод (далі - Конвенція). Ця Конвенція є міжнародним договором, на підставі якого більшість європейських держав зобов'язуються дотримуватись визначених у ній основних прав людини. Ці права гарантуються як самою Конвенцією, так і протоколами до неї, згода на обов'язковість яких надана державами - сторонами Конвенції.

Якщо Ви вважаєте, що держава, яка ратифікувала Конвенцію, порушила стосовно Вас одне із гарантованих прав, то Ви маєте право звернутися до Суду. Суд розглядає лише ті заяви, в яких йдеться про права, гарантовані Конвенцією та Протоколами до неї. Суд не є апеляційним судом по відношенню до національних судових інстанцій, він не може ні скасовувати, ні змінювати їхні рішення.

Суд може розглядати лише ті заяви, які спрямовані проти держав, що ратифікували Конвенцію. Також не розглядаються заяви, які стосуються подій, що відбулися до дати ратифікації державою Конвенції.

Ви можете надсилати заяви лише проти дій або рішень органів державної влади (органів законодавчої, виконавчої, судової влади). Суд не розглядає заяви, спрямовані проти приватних осіб або недержавних установ.

Перед тим як звернутися із заявою до Суду, Ви повинні використати усі можливі внутрішні засоби захисту у Державі, проти якої спрямовується заява, які могли б призвести до позитивного вирішення питання, яке є предметом оскарження. Стосовно України йдеться про звичайну процедуру судового провадження, яка передбачає можливість касаційного оскарження прийнятого судового рішення. Ви повинні дотримуватись усіх процесуальних правил, зокрема, передбачених законом строків. Якщо, наприклад, Ваш позов до національного суду було відхилено з причини недотримання строків або ж невиконання процедурних правил, Суд, можливо, не зможе розглянути Вашу заяву.

Заяву до Суду потрібно подати у шестимісячний строк від дня винесення остаточного судового рішення. Суд не зможе розглянути Вашу заяву, якщо Ви протягом цих шести місяців не подасте, принаймні, у скороченому вигляді, чітко сформульовану претензію.

28/12/2016